• Ieroču iela 14-13, Rīga, LV-1013, Latvija
  • +(371) 67-87-10-90
  • info@revident.lv

Iekšējās kontroles sistēma (IKS) ir tās organizatoriskās struktūras, metodiku un procedūru kopums, ko pieņēmusi organizācijas vadība kā līdzekli efektīvas saimnieciskās darbības īstenošanai.

 sniedz IKS audita rīkošanas pakalpojumus.

Iekšējās kontroles sistēma tiek izveidota, lai nodrošinātu šādu:

  • ievērotu vadības politiku (stratēģiju);
  • saglabātu īpašumu un informāciju;
  • savlaicīgu un patiesu informāciju;
  • ievērotu likumdošanas prasības.

 

IKS organizācijās ir to vadības sistēmu neatņemama sastāvdaļa, kas nodrošina vadītājiem patiesu informāciju par aktīvu izmantošanas efektivitāti, struktūrvienību funkcionālo uzdevumu izpildi, datiem par ražotās produkcijas pašizmaksas samazināšanas rezervēm (darbi, pakalpojumi), to īstenošanas veidiem utt. Tas ir, tie ir apstākļi un faktori, kuri nav tieši saistīti ar uzskaiti, taču kuri ievērojami ietekmē tās efektivitāti.

Pareizi organizēta kontrole ļauj ne tikai savlaicīgi atklāt trūkumus organizācijas darbībā, bet arī laicīgi uzsākt pasākumus, lai tos novērstu.

Pēdējā laikā būtiski pieaugušas un turpina pieaugt prasības, ko izvirza kompānijām no akcionāru, izpildu vadības, regulējošo iestāžu un citu kompānijas darbībā ieinteresēto personu puses. Šai sakarā arvien vairāk kompāniju, kā pirmās kārtas prioritāti, izvēlas jautājumu par iekšējās kontroles efektīvas sistēmas izveidi, tas ir, tādas sistēmas izveidi, kas ļauj organizācijai sasniegt tās nospraustos mērķus. Iekšējās kontroles sistēma sniedz organizācijām virkni priekšrocību, kas spēj paaugstināt to akciju vērtību, proti: kvalitatīvāku pārvaldīšanas lēmumu pieņemšana, kas balstās uz precīzu un patiesu finanšu un pārvaldības informāciju, kompānijas akcionāru interešu aizsardzība un to investīciju drošības garantija, uzlabots priekšstats par ieinteresētajām pusēm, kvalitatīvāka risku vadība, kā arī drošu un saskaņotu procedūru ieviešana.

Pakalpojuma pieteikšana tiešsaistē

Pēc pieteikuma saņemšanas ar Jums sazināsies mūsu kompānijas eksperts.