• Ieroču iela 14-13, Rīga, LV-1013, Latvija
  • +(371) 67-87-10-90
  • info@revident.lv

 

Audita mērķis ir viedokļa paušana par auditējamo personu finanšu (grāmatvedības) pārskatu ticamību un grāmatvedības uzskaites organizācijas kārtības atbilstību Latvijas Republikas likumdošanai.

Atbilstoši Latvijas likumdošanai ar ticamību saprot finanšu (grāmatvedības) pārskatu datu precizitātes pakāpi, kas ļauj šo pārskatu lietotājam, pamatojoties uz to datiem, izdarīt pareizus secinājumus par saimnieciskās darbības rezultātiem, auditējamo personu finansiālo un īpašuma stāvokli un pieņemt pamatotus lēmumus, kas balstās uz šiem secinājumiem.

Audits neaizvieto finanšu (grāmatvedības) pārskatu ticamības valsts kontroli, ko atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai īsteno valsts varas pilnvarotās iestādes.

Auditu veic „Revidentu Firma NM” speciālisti atbilstoši:

  • „Revīzijas pakalpojumu likums”, kas pieņemts 2001.gada 3.maijā, stājies spēkā 01.01.2017
  • Audita darbības iekšējie noteikumi (standarti)
  • atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas aktiem
  • Atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem
  • Kompānijas „Revidentu firma NM” audita darbības noteikumi (standarti).

 

Audits tiek veikts uz izlases pamata, un tas ietver izpēti, pamatojoties uz to pierādījumu testēšanu, kuri pierāda skaitliskos rādītājus grāmatvedības pārskatos un atklāj tajos informāciju par finansiāli saimniecisko darbību, grāmatvedības uzskaites principu un metožu novērtējumu, grāmatvedības pārskatu sagatavošanas noteikumus, galveno vērtēšanas lielumu izskatīšanu, kurus saņēmusi auditējamās personas vadība, kā arī grāmatvedības pārskatu attēlošanas novērtējumu.  

 

Pakalpojuma pieteikšana tiešsaistē

Pēc pieteikuma saņemšanas ar Jums sazināsies mūsu kompānijas eksperts.